Úvod do hipoterapie

      Řecké slovo "hippos" znamená kůň, rehabilitace je slovo latinské a dá se vyložit jako "náprava stavu". Hipoterapie tedy můžeme přeložit jako "léčebná jízda na koni."

     Tato metoda spočívá ve využití přirozeného pohybu koně a jeho typického chůzového mechanismu, jako pohybového vzoru, kterému se pacient přizpůsobuje. Využívá se jako doplňková léčba v neurologii, v ortopedii, interně či v psychologii a to u pacientů všech věkových kategorií, vždy na doporučení lékaře.

Velice důležitý je výběr vhodného koně  

 

     Kůň, který je hlavní "léčebnou pomůckou" při této metodě, nemůže být ledajaký. Je třeba, aby byl naprosto zdravý, vyrovnaný, měl za sebou základní výcvik a dobrý vztah k lidem. Nemůžeme pacienta posadit na koně, který není fyzicky nebo psychicky v pořádku a náležitě přiježděný. Nezáleží na plemenu koně, ale na jeho zdraví a ochotě tvrdě pracovat. Pro každého pacienta je třeba volit koně individuálně.

     Rehabilitaci pomocí koně rozdělujeme podle modelu:
a) Lékařství - Hipoterapie
b) Pedagogika - Voltižní a pedagogicko-psychologické ježdění
c) Sportovní - Sportovní a rekreační ježdění pro handicapované a zdravotně oslabené.
Ve všech těchto oblastech je důležité provádět tuto činnost hravě, zábavně a s radostí.

     Při hipoterapii je důležité pracovat v týmu. Ten tvoří vyškolení fyzioterapeut, hipolog a lékař, který hipoterapii doporučí a provádí pravidelné lékařské prohlídky. Hipoterapie je metoda, při které fyziologickou chůzí koně ovlivňujeme patologickou chůzi člověka. Důležitý je pohyb koně vpřed. Pacient, který není schopen samostatné chůze, se může procházet po zdravých nohách.

Pohyb hřbetu koně je ve třech rovinách  

 

     Pohyb hřbetu koně je ve třech rovinách - vpřed a vzad, nahoru a dolů a do stran. Tento pohyb vytváří složitou biomechaniku pohybu v rehabilitaci dosud nepoznanou a nenahraditelnou. Pacient musí reagovat na pohyb koňského hřbetu přenášením váhy a antirotačními pohyby pánve a ramen, dále se musí pacient přizpůsobit rytmu pohybu koně, proto je nutné sladit pohybové impulsy koně s pohybovou odpovědí pacienta. Změnou chodu a jeho rychlosti, zastavováním a znovurozcházením vznikají pro pacienta vysoké požadavky na koordinaci a rovnováhu. Nejúčinnějším chodem koně v hipoterapii je krok. Hipoterapie působí nejen na pohybovou soustavu, ale především na řídící systém této soustavy. Působení hipoterapie je komplexní. Činnost se zvyšuje při použití přírodního terénu, kde se stále mění podmínky a pacient musí aktivně reagovat na tyto změny. Jízda na koni působí harmonickým způsobem a pomáhá k vytvoření psychofyzické rovnováhy. Tato metoda dává pacientovu životu nový rozměr. Umožňujeme mu pohybovat se a přivádí do jeho života zvíře, nového partnera, který je ochotný mu pomáhat, nosit ho a projevuje mu bezmeznou lásku.

přivádí do jeho života zvíře, nového partnera  

 

      Kvalitní hiporehabiitace provádí pouze ta střediska, jejichž činnost garantuje ČHS, která zajišťuje pravidelná školení všech členů hiporehabilitačního týmu.